Agentura AZ STUDENTPROGRAM ® - podmínky a vysvětlivky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NABÍDKY ZÁJEZDŮ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NABÍDKY ZÁJEZDŮ Agentury AZ STUDENTPROGRAM se sídlem Pod lesem 624/8, 373 71 Rudolfov.

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí smluv o zájezdech (dále jen SoZ) uzavíraných se zákazníky Agentury STUDENTPROGRAM (dále jen ASP), na základě kterých se zákazníci zúčastňují zájezdů či využívají služeb poskytovaných a pořádaných ASP.
 2. ASP organizuje standardní zájezdy i zájezdy na objednávku pro individuální zájemce i skupiny dle dohody (dále jen „zájezd").

II. Předmět podmínek zájezdu

 1. Předmětem těchto Všeobecných podmínek je úprava některých níže specifikovaných skutečností vyplývajících z SoZ uzavřené mezi ASP jako pořadatelem zájezdu a zákazníkem jako účastníkem zájezdu.
 2. Pokud jsou v SoZ uvedeny a ASP akceptovány podmínky odlišné od obecné úpravy dané těmito Všeobecnými podmínkami, mají přednost údaje uvedené v SoZ.

III. Vznik smluvního vztahu

 1. SoZ pořádaném ASP obsahuje zejména označení smluvních stran, vymezení zájezdu, zejména termín jeho zahájení a ukončení, uvedení všech poskytovaných služeb, které jsou zahrnuty do ceny zájezdu, místo a dobu jejich trvání, cenu zájezdu včetně časového rozvrhu plateb a výši jednotlivých záloh i o poplatcích, které nejsou zahrnuty do souhrnné ceny, označení způsobu, jakým má zákazník uplatnit své právo z porušení povinnosti pořadatele včetně údaje o lhůtě, ve které může své právo uplatnit a výši odstupného, které zákazník pořadateli uhradí v případech ustanovených občanským zákoníkem. Zákazník odpovídá za správnost všech jím vyplněných údajů uvedených v SoZ.
 2. Smlouva o zájezdu nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak nabývá okamžikem úhrady zálohy na cenu zájezdu. Pro případ, že zákazník nezaplatí řádně a včas zálohu na cenu zájezdu, zaniká smlouva o zájezdu s účinky od počátku.
 3. Za splnění závazků dalších přihlášených osob uvedených na SoZ odpovídá zákazník (objednavatel), se kterým je uzavírána SoZ.
 4. Specifikace ubytování, jeho polohy, kategorie, stupně vybavenosti a hlavní charakteristické znaky, specifikace dopravy, tj. druh, charakteristika a kategorie dopravního prostředku a údaje o trase cesty a specifikace stravování, tj. jeho způsobu a rozsahu, jsou-li některé z těchto služeb součástí zájezdu, vyplývají z katalogu zájezdů ASP, které má zákazník k dispozici. Pokud tyto údaje uvedeny v katalogu nejsou, budou uvedeny přímo v SoZ mezi zákazníkem a ASP.

IV. Cena zájezdu

 1. Cena zájezdu je stanovena v souladu s nabídkami. Souhrnná cena zájezdu uvedená v SoZ je konečná s výjimkou povinných poplatků třetím subjektům, které je zákazník povinen uhradit v místě pobytu v místní měně.
 2. Cena zájezdu zahrnuje služby, které jsou pro každý zájezd přesně stanoveny katalogem ASP či ostatními nabídkami vydanými ASP, případně blíže specifikovány v SoZ.
 3. Cena zájezdu je splatná zpravidla ve 2 splátkách, z nichž první zálohová splátka ve výši 30 % z celkové ceny zájezdu je splatná do 3 dnů po uzavření SoZ a druhá splátka tvořící doplatek ceny zájezdu je splatná nejpozději 6 týdnů před začátkem zájezdu.
 4. Pokud dojde k uzavření SoZ v době kratší než 6 týdnů před zahájením zájezdu, je cena zájezdu splatná jednorázově do 2 dnů od uzavření SoZ. Cena zájezdu však musí být vždy v plné výši uhrazena před zahájením zájezdu. Za řádnou a včasnou úhradu splátek odpovídá vždy zákazník.
 5. V případě úhrady ceny zájezdu bezhotovostním převodem na účet se cena (resp. záloha nebo doplatek) považuje za uhrazenou dnem připsání na účet ASP.
 6. ASP je oprávněna změnit způsob a termíny placení ceny zájezdu s tím, že tato změna bude uvedena v SoZ, případně oznámena zákazníkovi.
 7. Není-li záloha, doplatek ceny zájezdu nebo při jednorázové úhradě cena zájezdu uhrazena ve stanovené lhůtě, je ASP oprávněna od SoZ odstoupit. Zákazník je v takovém případě povinen uhradit odstupné (stornopoplatky) ve výši stanovené v čl. VIII. Před odstoupením od smlouvy může ASP poskytnout zákazníkovi dodatečnou lhůtu k úhradě. Pokud ASP nevyužije práva k odstoupení od smlouvy a není-li cena zaplacena v plné výši ani před zahájením zájezdu, zavazuje se zákazník zaplatit ASP 100% konečné ceny zájezdu včetně všech sjednaných fakultativních služeb, a to do 3 dnů od zahájení zájezdu. Tato částka bude automaticky započtena s již zaplacenými zálohami na cenu zájezdu, s čímž zákazník výslovně souhlasí.

V.Změna ceny zájezdu

Cenu zájezdu lze zvýšit jen v případě, že dojde ke zvýšení:

 1. ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, anebo
 2. směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %, pokud k této změně dojde do 21. dne před zahájením zájezdu; a pokud zároveň přesně stanoví způsob výpočtu zvýšení ceny.

Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu.

VI. Zákazník – jeho práva a povinnosti

1. Zákazník je oprávněn:

 1. požadovat poskytnutí všech služeb stanovených taxativně pro každý zájezd,
 2. reklamovat případné vady poskytnutých služeb. Veškeré reklamace uplatňuje zákazník na místě vzniku závad nejlépe písemně příslušnému místnímu delegátovi nebo zastoupení agentury, v případech, které nebyly odstraněny na místě, pak nejlépe písemně přímo u ASP nejpozději do 1 měsíce po návratu ze zájezdu, jinak nebude na reklamaci brán zřetel,
 3. být seznámen se všemi případnými změnami v termínu, programu, rozsahu a kvalitě služeb a ceně zájezdu.

2. Po uzavření smlouvy o zájezdu lze na žádost zákazníka provést změnu osoby zákazníka, je-li to objektivně možné (zejm. z časových důvodů a podmínek na straně dalších poskytovatelů služeb). Před zahájením zájezdu může zákazník písemně oznámit ASP, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Dnem doručení oznámení se osoba v něm uvedená stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou SoZ. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu.

3. Zákazník má právo zažádat ASP o dílčí změnu objednaných fakultativních služeb již uvedených v SoZ (typ skipasu, apod.) za jiné služby.

4. Zákazník je povinen:

 1. uhradit sjednanou cenu zájezdu a dalších fakultativních služeb podle výše uvedených podmínek,
 2. nastoupit ve stanoveném čase na zájezd, resp. se dostavit na stanovené místo odjezdů ve stanoveném čase,
 3. zajistit si platný cestovní doklad, popřípadě příslušná vstupní víza,
 4. dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které cestuje; veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese zákazník, zákazník byl při uzavírání smlouvy o zájezdu informován o pasových, vízových a zdravotních formalitách, které jsou nutné pro cestu a pobyt a o obvyklých cenách a lhůtách na jejich vyřízení,
 5. řídit se pokyny pro účastníky zájezdu a pokyny průvodce, delegáta nebo jiné osoby pověřené ASP odpovědností za zájezd,
 6. vzniklé závady bezodkladně oznámit příslušnému místnímu delegátovi, průvodci, zastoupení agentury odpovědné za zájezd, nebo pokud nelze výše zmíněným způsobem, po návratu ze zájezdu nejlépe písemně přímo ASP,
 7. dodržovat podmínky pro ubytování, stravování, dopravu a další služby stanovené poskytovateli těchto služeb,
 8. dodržovat další povinnosti, stanovené mu právními předpisy.

5. V případě reklamace kontaktuje zákazník vždy nejdříve zástupce ASP v místě konání zájezdu a provede nejlépe písemnou reklamaci.

6. Zákazník, který bez zavinění ASP nevyčerpá všechny smluvené služby, nemá právo na jejich náhradu.

VII. Práva a povinnosti ASP

 1. ASP je oprávněna z objektivních důvodů změnit před zahájením zájezdu podmínky SoZ a navrhnout změnu SoZ zákazníkovi. ASP není povinna sdělit důvody změny podmínek, vyjma důvodů pro zvýšení ceny zájezdu postupem dle čl.V. těchto podmínek. Pokud však navrhovaná změna SoZ vede i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena. Navrhne-li ASP změnu SoZ, má zákazník právo rozhodnout, zda bude se změnou SoZ souhlasit nebo zda od SoZ odstoupí (bez uplatnění stornopoplatků). Pokud zákazník ve lhůtě 5 dnů od doručení návrhu na změnu SoZ neoznámí ASP, že návrh nepřijímá a že od SoZ odstupuje, má se za to, že s její změnou souhlasí. Právo odstoupit od SoZ neplatí v případě, že předmětem změny je výhradně změna ceny zájezdu dle čl. V. těchto podmínek.
 2. Za změnu smluvních podmínek se nepovažuje zejména:
 1. změny, které nemají za následek změnu destinace zájezdu, kategorie ubytování, stravování, způsobu dopravy apod., (např. hodina a místo odjezdu).
 2. změna programu zájezdu spočívající v nahrazení programu původního programem náhradním vyvolaná nepředvídatelnými okolnostmi.

VIII. Odstoupení od smlouvy a stornopoplatky

 1. ASP je oprávněna od SoZ odstoupit jen v případech výslovně uvedených v SoZ, těchto podmínkách nebo obecně závazných právních předpisech.
 2. ASP je oprávněna odstoupit zejména z důvodu porušení stanovené povinnosti ze strany zákazníka. V případě, že zákazník před zahájením zájezdu poruší svou povinnost a ASP z tohoto důvodu odstoupí od SoZ, zavazuje se zákazník zaplatit odstupné (stornopoplatek) ve výši 100 % celkové ceny zájezdu. V případě odstoupení ASP od SoZ z důvodů porušení povinnosti zákazníka po zahájení zájezdu doručí zákazníkovi toto odstoupení (oznámení o vyloučení ze zájezdu) místní delegát ASP nebo další osoba pověřená ASP odpovědností za zájezd. Doručením zákazníkovi zaniká povinnost ASP poskytovat zákazníkovi jakékoli služby dle SoZ. Zákazníkovi v takovém případě nevzniká nárok na vrácení části ceny služeb, které nebyly čerpány, a zákazník je povinen uhradit ASP náklady vzniklé v souvislosti s jeho dopravou zpět namísto odjezdu a případnou vzniklou škodu.
 3. Zákazník je kromě případů uvedených těmito podmínkami a obecně závaznými právními předpisy oprávněn od SoZ písemně odstoupit kdykoli před zahájením zájezdu bez udání důvodu. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné oznámení o odstoupení od smlouvy (storno) doručeno ASP. Zákazník bere na vědomí, že jeho odstoupením od smlouvy vzniká ASP újma spočívající v nutnosti vynaložení nákladů na zajištění dalšího zákazníka a v případě, že se nepodaří náhradního zákazníka zajistit, újma sestávající z náhrady za nevyužití sjednaných služeb smluvním partnerům ASP a přiměřeného ušlého zisku. Jako náhradu újmy způsobené tímto jednáním zákazníka proto sjednávají strany smluvní odstupné (stornopoplatky), které se zákazník v případě svého odstoupení od smlouvy zavazuje ve prospěch ASP zaplatit. Pro stanovení výše stornopoplatků je rozhodující datum doručení písemného oznámení o odstoupení od SoZ agentuře SP.
 4. Stornopoplatky podle odstavce 3 činí:
 1. 15 % – min. 500 Kč/os. z celkové ceny zájezdu, pokud k odstoupení od SoZ ze strany zákazníka dojde více než 60 dní před prvním dnem zájezdu,
 2. 35 % z celkové ceny zájezdu, pokud k odstoupení od SoZ ze strany zákazníka dojde mezi 59. a 40. dnem před prvním dnem zájezdu,
 3. 50 % z celkové ceny zájezdu, pokud k odstoupení od SoZ ze strany zákazníka dojde mezi 39. a 20. dnem před prvním dnem zájezdu,
 4. 75 % z celkové ceny zájezdu pokud k odstoupení od SoZ ze strany zákazníka dojde mezi 19. a 10. dnem před prvním dnem zájezdu,
 5. 90 % z celkové ceny zájezdu pokud k odstoupení od SoZ ze strany zákazníka dojde mezi 9. dnem a před prvním dnem zájezdu.

5. Stornopoplatky za dopravu činí v případě odstoupení od SoZ ze strany zákazníka v době kratší 30 dnů před zahájením zájezdu, bez ohledu na důvod odstoupení, 100 % z ceny předmětné dopravy. 6. Veškeré stornopoplatky jsou splatné ihned a budou automaticky započteny s již zaplacenými zálohami na cenu zájezdu, s čímž zákazník výslovně souhlasí.

IX. Pojištění

V cenách všech zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění. ASP však může sjednávat jako zprostředkovatel pro zákazníka cestovní pojištění. Zákazník může uzavřít i pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od smlouvy o zájezdu. ASP zákazníky zájezdu informuje o pojištění a v případě zájmu pojištění zákazníkovi zprostředkuje. Pojistná smlouva vzniká mezi zákazníkem a pojišťovnou. Vzniklé případné pojistné události a další nároky z pojistných smluv řeší zákazník, který podepsal smlouvu, přímo s pojišťovnou, jakožto smluvním partnerem. Pojistníkem je osoba, která uzavírá smlouvu o zájezdu, pojištěnými jsou osoby účastnící se zájezdu, resp. osoby uvedené jmenovitě či odkazem v části týkající se pojištění. Doba trvání pojištění odpovídá délce zájezdu.

X. Ochrana osobních údajů

 1. ASP zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, přičemž tyto osobní údaje jsou bezpečně zpracovány v databázi ASP.
 2. Zákazník uzavřením SoZ bere na vědomí, že sděluje ASP osobní údaje v rozsahu uvedeném v SoZ pro účely poskytování služeb, vyplývajících z uzavřené SoZ a služeb s tím souvisejících (zejména zajištění ubytování, dopravy, zprostředkování pojištění atd.) a tyto osobní údaje budou zpracovávány ze strany ASP a mohou být zpřístupněny poskytovatelům služeb, vyplývajících ze smlouvy o zájezdu, případně ze smlouvy o pojištění, a jimi zpracovány, s čímž zákazník podpisem SoZ souhlasí. Poskytnutí těchto osobních údajů je nutné pro uzavření SoZ a pro její plnění, případně pro uzavření smlouvy o pojištění a její plnění. V případě odmítnutí poskytnout tyto osobní údaje nemůže být uzavřena ani plněna SoZ, ani smlouva o pojištění.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré informace a údaje obsažené v nabídkách vydaných ASP o službách, cenách a cestovních podmínkách odpovídají informacím známým v době jejich přípravy. ASP je oprávněna tyto podmínky v případě změny rozhodujících skutečností jednostranně upravit – tuto skutečnost je ASP povinna projednat se zákazníkem.
 2. ASP si vyhrazuje právo na tiskové chyby v katalogu či ostatních vydaných nabídkách v tiskové či internetové podobě. Nabídka kapacit a služeb platí do jejich vyprodání.
 3. Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 3. 2014.

Nezávazně nás kontaktujte:

 

K nezávaznému kontaktování stačí pouze jeden krok – vyplnit následující formulář:

* Vaše jméno a příjmení
* Email pro odpověď
* Telefon
* Váš vzkaz
 
Letiště, jak ho neznáte !

Zajímají vás letadla a provoz letiště? S námi máte možnost nahlédnout do unikátních prostor i provozu letiště a seznámit se se zajímavými profesemi spojenými nejen s letectvím. Nutná REZERVACE ! Minimálně 2 týdny dopředu ! Info: – 4 prohlídkové okruhy (možnost výběru) – info v agentuře.

Návštěva u koní

Současně si lze prohlédnout i výstavu k 200. výročí historie hřebčince Jízda na koni.

Česká svíčkárna Rodas

Výroba svíčky, zdobení polevou, koupelová sůl. Součástí exkurze je návštěva místní minifarmy.

Podzemí starobylého Krumlova

Exkurze s jedinečnou možností prozkoumat podzemí starobylého Českého Krumlova. Grafitový důl – 70 m pod povrchem – nabízí návštěvníkům zajímavou podívanou v podobě jízdy důlním vláčkem v délce 1,5 km a téměř 1 km chůze v rovinatém terénu dolu.

Výlet lodí

Projeďte se osobní motorovou lodí Lipno z Týna nad Vltavou. Poplujete směrem k soutoku Vltavy a Lužnice až na Kořensko. Při zpáteční plavbě se pluje i kousek po řece Lužnici. Z vodní hladiny budete mít krásný pohled na soutok dvou největších jihočeských řek.

Středověk na vlastní kůži

Při návštěvě města Tábora nelze opomenout navštívit Housův mlýn. Velmi oblíbený tip pro výlety škol, ale i pro rodiny. Zveme vás do údolí středověku pod Jordánem.

Letiště, jak ho neznáte !

Zajímají vás letadla a provoz letiště? S námi máte možnost nahlédnout do unikátních prostor i provozu letiště a seznámit se se zajímavými profesemi spojenými nejen s letectvím.

Návštěva studia Barrandov, Praha

Zajímavá exkluzivní nabídka prohlídky filmových kostýmů na Barrandově.Žádaná a oblíbená forma exkurze i výletu pro všechny věkové kategorie.Prohlídky lze na přání učitelů zaměřit i na určité historické období nebo téma.

Muzeum BMW, Mnichov

Exkluzivní a lákavý tip na výlet či exkurzi pro milovníky světově uznávané značky BMW v Mnichově. Ideální nabídka pro školní i firemní kolektivy, rodiny i jednotlivce. Termíny: 19.5.,26.5. a 16.6. 2014

Naši partneři: